به گزارش انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی به نقل از دنیای اقتصاد، میل به تجارت تا حد زیادی به .سیاست‌های تجاری هر کشور برمی‌گردد. اگر مقررات تجاری پیش‌پای فعالان این میدان، سنگ‌اندازی نکند و فعالیت‌های. تجاری در بستری آرام انجام شود، بدیهی است که رغبت به تجارت نیز افزایش می‌یابد، اما در صورتی‌که سیاست‌ها به سمت. بازدارندگی و عدم‌پیش‌بینی آینده پیش برود، فعالیت‌های تجاری جذابیتی برای افراد نخواهد داشت. صدور کارت‌های بازرگانی در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت

تجارت کشور از این نظر در سال‌گذشته نسبت به سال‌۱۳۹۹ فضای آرام‌تری را تجربه کرده. است، اما این تنها دلیل برای افزایش صدور کارت بازرگانی نیست. کاهش تنش‌های ناشی از شیوع همه‌گیری ویروس‌کرونا نیز اهرم دیگری است که. توانسته راه را برای ورود تازه‌واردها باز کند. در عین حال مساله دیگری که می‌تواند دلیلی برای افزایش صدور کارت. بازرگانی باشد، انتخابات اتاق بازرگانی است که اواخر امسال برگزار می‌شود.

صدور کارت‌های بازرگانی در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت

بر اساس آخرین تصمیم‌گیری، کسانی که یکسال از صدور کارت‌هایشان می‌گذرد، می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند، در. واقع کسانی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که حداقل یک‌بار کارت بازرگانی‌شان را تمدید کرده. باشند، از این‌رو آخرین مهلت صدور کارت‌های بازرگانی سال‌۱۴۰۰ بود،. ولی ممکن است این قانون مجددا دستخوش تغییراتی شود.

اگرچه صدور کارت بازرگانی در سال‌۱۴۰۰ نسبت به سال‌۱۳۹۹ رشد داشته. اما تمدید کارت‌های بازرگانی در این بازه زمانی کاهش یافته است، البته کاهش آن به یک‌درصد هم نمی‌رسد.

کارت‌های صادرشده

بر اساس آمارهای وزارت صمت، در ۳۴اتاق بازرگانی سراسر کشور ۵۱۸۵ فقره کارت بازرگانی در سال‌۱۳۹۹ صادرشده .بود که این تعداد در سال‌۱۴۰۰ به ۸۴۲۳ فقره رسید‌ و رشد ۴/ ۶۲‌درصدی را نشان می‌دهد. بیشترین کارت‌های بازرگانی در اتاق‌های تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و بوشهر صادر شده. است.

اتاق بازرگانی تهران در سال‌گذشته ۲۸۰۹ فقره کارت بازرگانی صادر کرده. است، درحالی‌که در سال‌۱۳۹۹ تعداد کارت‌های بازرگانی صادرشده .از سوی این اتاق، ۱۸۴۸ فقره بود، از این‌رو رشد ۵۲‌درصدی در صدور کارت‌های بازرگانی اتاق تهران را شاهد بوده‌ایم.

سال‌۱۳۹۹ در اتاق بازرگانی مشهد ۴۸۱ فقره کارت بازرگانی صادرشده .بود که با افزایش ۱/ ۲۳درصدی در سال‌۱۴۰۰ به ۵۹۲ فقره رسید. اتاق بازرگانی اصفهان نیز در سال‌۱۳۹۹ توانسته. بود ۳۰۲ فقره کارت بازرگانی صادر کند، اما در سال‌گذشته تعداد کارت‌های صادرشده. از سوی این اتاق ۴۷۸ فقره بوده که بیانگر رشد ۳/ ۵۸‌درصدی است.

صدور کارت‌های بازرگانی در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت

در اتاق بازرگانی تبریز ۴۱۴ فقره کارت بازرگانی در سال‌گذشته صادرشده. است؛ این در حالی است که در سال‌۱۳۹۹ تعداد کارت‌های صادرشده .در این اتاق معادل ۲۳۵فقره بود، از این‌رو صدور کارت بازرگانی در اتاق تبریز در سال‌۱۴۰۰ نسبت به سال‌۱۳۹۹ رشد ۲/ ۷۶درصدی داشته. است. اتاق بوشهر در سال‌۱۴۰۰ توانسته است ۴۰۸ فقره کارت بازرگانی صادر کند، حال آنکه در سال‌۱۳۹۹ صدور ۱۹۳ فقره کارت بازرگانی از سوی این اتاق محقق شده. بود، از این‌رو صدور کارت بازرگانی در این اتاق در سال‌۱۴۰۰ رشد ۴/ ۱۱۱درصدی داشته .است.

در اتاق بازرگانی اردبیل ۱۳۴ فقره کارت صادرشده که نسبت به سال‌۱۳۹۹ رشد ۷/ ۱۶۲‌درصدی داشته. است. در اتاق بازرگانی کاشان ۹۲ فقره کارت صادر شده. که رشد ۴۶‌درصدی را نشان می‌دهد. اتاق بازرگانی کرج در سال‌گذشته میزبان ۱۸۵ تاجر جدیدالورود بوده .که بیانگر رشد ۲/ ۴۹‌درصدی در صدور کارت بازرگانی از سوی این اتاق است.

در اتاق بازرگانی ایلام هم ۶۲ فقره کارت در سال‌گذشته صادرشده. که رشد ۹/ ۵۸۸‌درصدی را نسبت به سال‌۱۳۹۹ نشان می‌دهد. اتاق ارومیه هم ۳۰۱کارت بازرگانی جدید صادرکرده .که افزایش ۱۱۲‌درصدی در صدور این کارت نسبت به سال‌۱۳۹۹ را شاهد هستیم.

صدور کارت‌های بازرگانی در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت

در اتاق بازرگانی شهرکرد ۹۱ فقره کارت بازرگانی صادرشده است. صدور کارت بازرگانی در این اتاق نسبت به سال‌۱۳۹۹ رشد ۹/ ۳۱‌درصدی داشته است. ۶۴ فقره کارت بازرگانی در اتاق بیرجند، ۵۹ فقره کارت بازرگانی در اتاق بجنورد، ۷۳ فقره کارت بازرگانی در اتاق آبادان، ۱۲۸ فقره کارت بازرگانی در اتاق خرمشهر، ۶۱ فقره کارت بازرگانی در اتاق اهواز و ۷۳ فقره کارت بازرگانی در اتاق زنجان صادرشده است.

رشد صدور کارت‌های بازرگانی در این اتاق‌ها به ترتیب ۶/ ۳۰درصد، ۵/ ۴۰درصد، ۶/ ۱۰۸درصد، ۸/ ۲۰۴درصد، ۳/ ۷۴‌درصد و ۳/ ۵۵‌درصد است. اتاق بازرگانی شیراز ۲۸۰ فقره کارت بازرگانی جدید صادرکرده که به نسبت سال‌۱۳۹۹ رشد ۵/ ۱۱۰‌درصدی را نشان می‌دهد. اتاق بازرگانی سمنان در سال‌گذشته ۷۲ فقره کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی زاهدان ۸۸ فقره صادر کرده که صدور کارت بازرگانی در این اتاق‌ها به ترتیب ۵/ ۳۸ و ۶/ ۷۹‌درصد است.

صدور کارت‌های بازرگانی در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت

صدور کارت بازرگانی در اتاق قزوین با رشد ۷/ ۱۶درصدی نسبت به سال‌۱۳۹۹ به ۸۴فقره در سال‌۱۴۰۰ رسید. همچنین در اتاق بازرگانی قم نیز ۱۹۲ فقره کارت بازرگانی صادرشده. که نسبت به سال‌۱۳۹۹ افزایش ۴/ ۷۹‌درصدی داشته؛. اتاق بازرگانی سنندج ۲۳۱ فقره کارت صادرکرده. که حکایت از افزایش ۷/ ۷۷درصدی نسبت به سال‌۱۳۹۹ دارد. ۲۰۱ فقره کارت بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی کرمان، ۱۴۴ فقره کارت بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی کرمانشاه، ۲۳ فقره کارت بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی یاسوج، ۷۰فقره کارت بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی گرگان، ۱۵۵ فقره کارت بازرگانی. از سوی اتاق رشت، ۴۸ فقره کارت بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی رشت، ۴۸ فقره کارت بازرگانی از سوی. اتاق بازرگانی خرم آباد، ۱۴۰ فقره کارت بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی ساری، ۱۱۲ فقره کارت بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی اراک، ۲۳۹فقره کارت بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی بندرعباس، ۶۰ کارت بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی همدان و ۲۶۰ فقره کارت بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی یزد صادرشده است.

رشد صدور کارت‌های بازرگانی در اتاق‌های مذکور نسبت به سال‌۱۳۹۹ به ترتیب ۱/ ۵۱درصد، ۱/ ۱۴۴درصد، ۸/ ۲۷درصد، ۹/ ۴۲درصد، ۷/ ۹۸درصد، ۵/ ۶۵درصد، ۴/ ۲۸درصد، ۳/ ۱۳۸درصد، ۵/ ۴۷رصد، ۲/ ۱۳‌درصد و ۴/ ۸۸‌درصد بوده است.

کارت‌های تمدید شده

تمدید کارت‌های بازرگانی در ۳۴ اتاق بازرگانی سراسر کشور افت ۷/ ۰درصدی داشته است. تمدید کارت‌های بازرگانی یکساله، سه ساله و پنج‌ساله است. آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد. در سال‌گذشته ۱۷‌هزار و ۷۳۳ فقره کارت بازرگانی تمدید شد. این در حالی است که در سال‌۱۳۹۹ تعداد کارت‌های تمدیدی به ۱۷‌هزار و ۸۶۶ فقره می‌رسید.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در ۱۷ اتاق بازرگانی، تمدید کارت بازرگانی روند کاهشی داشته است، در یکی از اتاق‌های بازرگانی تعداد کارت‌های تمدیدشده نسبت به سال‌۱۳۹۹ مشابه بوده و در ۱۶ اتاق بازرگانی نیز افزایش تمدید کارت‌های بازرگانی را شاهد بوده‌ایم. بر اساس این گزارش، بیشترین کارت‌های بازرگانی در اتاق‌های تهران، اصفهان، مشهد، بوشهر و تبریز تمدید شده. است.

صدور کارت‌های بازرگانی در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت

در سال‌گذشته اتاق بازرگانی تهران ۸۹۲۷ فقره، اتاق بازرگانی اصفهان ۸۴۷ فقره، اتاق بازرگانی مشهد ۷۶۴ فقره، اتاق بازرگانی بوشهر ۷۵۲ فقره و اتاق بازرگانی تبریز ۷۲۹ فقره کارت بازرگانی را صادر کرده .است.

مقایسه این آمار با آمار تمدید سال‌۱۳۹۹ نشان می‌دهد کارت‌های تمدید شده در اتاق تهران افت ۴/ ۰درصدی، در اتاق اصفهان. افت ۹/ ۶درصدی، در اتاق مشهد افت ۱۴‌درصدی، در اتاق بوشهر رشد ۵/ ۴۳‌درصدی. و در اتاق تبریز افت ۹/ ۲‌درصدی داشته. است.

در این میان بیشترین رشد تمدید صدور کارت بازرگانی در بین اتاق‌های سراسر کشور مربوط به اتاق بازرگانی بوشهر است. بیشترین کاهش در این‌باره نیز مربوط به اتاق‌های بازرگانی بیرجند و اراک است. که تمدید کارت بازرگانی در هریک از این اتاق‌ها با کاهش ۷/ ۲۹‌درصدی روبه‌رو بوده. است.