مزایای عضویت در انجمن

دریافت، بررسی و پیگیری مشکلات صادراتی اعضا در کلیه ارگان های ذیربط

برگزاری جلسات کارشناسی و رفع مشکلات اعضا با مدیران عالی رتبه سازمان های دولتی، بطور مستقیم

دسترسی اعضا به اطلاعات صادراتی کشور ها از طریق بانک اطلاعاتی انجمن

انجام پروژه های تحقیقاتی و جمع آوری اطلاعات در مورد موضوعات مختلف به درخواست اعضا

کارگزاری صندوق ضمانت صادرات و ارائه خدمات این صندوق به اعضای انجمن

ارسال مجلات و خبرنامه های چاپ انجمن بصورت رایگان

دسترسی رایگان به بانک های اطلاعاتی انجمن

تبلیغات رایگان در فصلنامه و سایت انجمن

استفاده از خدمات آموزش های خاص انجمن در زمینه صادرات

اختصاص 8 امتیاز به اعضا در رتبه بندی کارت های بازرگانی

برخورداری اعضا از 50 امتیاز در انتخاب صادر کنندگان نمونه