تشکل تخصصی صادرات

آگهی مناقصه عمومی
شركت «لوك‌اُيل ازبكستان اُپِرِيتينگ كُمپاني» (با مسئوليت محدود)

مناقصه‌اي‌را جهت تحقيقات ژئوفيزيكي و زمين‌شناسي تكنولوژيكي و كارهاي حفاری و انفجار در چاه هاي معادن گروه كانديم اعلام مي‌نمايد

اشخاص حقوقي و سازمانهاي داخلي و خارجي داراي تجربة اجراي طرحهاي مشابه كه قوانين ازبكستان يا قوانين كشورهاي ثبت كنندة آنها شركت آنها در مناقصه‌ها يا در اجراي كارهاي فوق در جمهوري ازبكستان را منع نمي‌كنند، مي‌توانند در اين مناقصه شركت كنند.

شركت ها و سازمان هاي متقاضي بايد واجد شرايط مقرر شده در اسناد اين مناقصه به شرح ذیل باشند:
الف – گردش سالانة به ارزش حداقل ۵ (پنج) ميليون دلار؛
ب – سابقة كار در ۳ سال اخير به عنوان پيمانكار اصلي بيش از سه قرارداد در مورد انجام كارهايي كه از لحاظ چگونگي و سختي مشابه با كارهاي در نظر گرفته شده در طرح مورد اين مناقصه باشد. اين شرط مشروط به انجام شدن كارها به اعتبار قراردادهاي قبلي به ميزان حد اقل ۷۰ درصد مي‌باشد.
ج – تجهيزات لازم داراي گواهي انطباق و كارمندان تاييد صلاحيت شده؛
د – چنانچه كارها يا خدمات مربوط به اجراي قرارداد موكول به اخذ مجوز باشد، بايد مجوزهاي لازم‌را داشته باشد.
ه – امكان دريافت ضمانت‌نامة بانكی براي تأمين درخواست شركت در مناقصه و اجراي قرارداد؛
و – مدير قرارداد داراي حد اقل ۵ سال سابقة انجام كارهاي مشابه كه از لحاظ ويژگي و ميزان مشابه كار در نظر گرفته شده در اين مناقصه باشد.

زمان و مكان دريافت اسناد: بستة كامل اسنادرا (به زبان روسي) مي‌توان بعد از ارائة درخواست كتبي در مورد شركت در مناقصه در نشاني زير دريافت كرد (درخواست كتبي نوشته شده در كاغذ آرمدار شركت يا سازمان و تأييد شده با امضاي رئيس شركت يا سازمان تا ۱ ژوئن سال ۲۰۰۹ پذيرفته مي‌شود):
جمهوري ازبكستان، ۱۰۰۰۱۵، شهر تاشكند، خيابان شِفچنكو، پلاك شمارة ۳۴ – آ، شركت «لوك‌اُيل ازبكستان اُپِرِيتينگ كُمپاني» (با مسئوليت محدود).
تلفن: ۵۰ ۶۰ ۱۴۰ (۷۱ ۹۹۸)
دورنگار: ۵۱ ۶۰ ۱۴۰ (۷۱ ۹۹۸)
ايميل: uzbekistan@iukoil-overseas.ru

ارسال اسناد مناقصه: بستة اسناد از طريق ايميل يا پست بدون هيچگونه مسئوليت در برابر گم شدن و يا دير رسيدن ارسال يا به نمايندة شركت يا سازمان متقاضي كه به نشاني فوق آمده است بعد از ارايه‌ و تحويل درخواست كتبي جهت شركت در اين مناقصه ارائه مي‌شود.

منبع تأمين مالي: از محل منابع مالي خود شركت «لوك‌اُيل ازبكستان اُپِرِيتينگ كُمپاني»

زمان و مكان تحويل پيشنهادات: پيشنهادات در مورد اين مناقصه بايد تا ساعت ۱۰ مورخ ۱۱ ژوئن سال ۲۰۰۹ به نشاني زير تحويل داده شود: ازبكستان، ۱۰۰۰۱۵، شهر تاشكند، خيابان شِفچنكو، پلاك شمارة ۳۴ – آ.

زمان و مكان بازگشايي پيشنهادات: بازگشايي پيشنهادات در ساعت ۱۰ مورخ ۱۱ ژوئن سال ۲۰۰۹ در نشاني زير با حضور نمايندگان شركت ها يا سازمان هاي متقاضي برگزار خواهد شد:
جمهوري ازبكستان، ۱۰۰۰۲۷، شهر تاشكند، خيابان اَ. خواجه‌اف، پلاك ۱.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *