تشکل تخصصی صادرات

دسته: قوانین و بخشنامه های امور مالی و بانکی

رفع ابهامات مطروحه بانکهای عامل در خصوص نحوه اجرای آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

رفع ابهامات مطروحه بانکهای عامل در خصوص نحوه اجرای آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر…