برچسب: صادرکنندگان،رییس کمیته اقدام اری،حمید زابوم،رفع تعهد ارزی،صمت،تعهدات ارزی