برچسب: ارز،صادرات،دستوالعمل اجرایی،تشخیص ارز صادراتی،انجمن صادرکنندگان صنعتی معدنی و خدمات مهندسی،مهر99،تبصره 3