کارگزاری خدمات صندوق ضمانت صادرات

کارگزاری خدمات صندوق ضمانت صادرات

 

انجمن صادکنندگان با دارا بودن کارگزاری صندوق ضمانت صادرات نسبت به ازائه خدمات در این زمینه می نماید ضمنا شرح خدمات صندوق ضمانت صادرات به شرح ذیل می باشد:

 

  • بیمه نامه ها
  • روند صدور بیمه نامه ها
  • ضمانت نامه ها
  • روند صدور ضمانت نامه ها
  • ریسک
  • دفاتر کارگزاری
  • اعتبارسنجی
  • فرم های درخواست