جهت عضویت در انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی، خواهشمند است پس از تکمیل موارد بالا، نسبت به دریافت فرم ذیل اقدام نموده و پس از تکمیل به همراه فایل های اسکن شده از عکس و کارت ملی مدیر عامل، کارت بازرگانی، آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت به آدرس ایمیل info@examie.org ارسال فرمایید.