مصاحبه با مدیران

حسن افشارپور : مدیرعامل شرکت صنایع شیمیایی سینا
هوشنگ پارسا : مدیرعامل شرکت پلاستیک کار
محمدعلی کی پور : مدیرعامل شرکت فروسیلیس ایران
رضا شفیع زاده- مدیر صادرات شیشه سازی مینا
رضا شفیع زاده-معاون بازرگانی شرکت شیشه‌سازی مینا