تشکل تخصصی صادرات

دسته: قوانین، بخشنامه ها و مصوبات

پاسخ به نامۀ ریاست جمهوری دربارۀ مسائل اولویت‌دار و راهکارهای پیشنهادی در ارتباط با حوزۀ مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی

تکمیل کاربرگ مسائل اولویت‌دار به همراه راهکارهای پیشنهادی، توسط انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی: بررسی پنج مورد از…

بخشنامه اصلاح عوارض صادراتی مواد معدنی خام و دارای ارزش‌افزوده پایین

در پی نامه‌نگاری‌های صورت گرفته میان مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت…