آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع موسسین انجمن قیر ایران >
23215
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-23215,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

16 تیر آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع موسسین انجمن قیر ایران

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع موسسین انجمن قیر ایران

 

 

در اجرای موافقت اصولی شماره ۲۱۲۷/۴۳/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیات هدایت و نظارت راهبردی تشکل های اتاق ایران مبنی بر تاسیس و ثبت ” انجمن قیر ایران ” در اتاق ایران، مقرر گردید تا مجمع عمومی موسسین انجمن مزبور در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در محل سالن جلسات طبقه هشتم اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذابدینوسیله از کلیه فعالین در حوزه مربوطه دعوت می نماید از روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ الی پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت تشکل های اتاق ایران واقع در تهران خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره ۱۷۵ طبقه پنجم مراجعه نمایند.

شایان ذکر است که مهلت یاد شده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

دستور جلسه :

  1. بررسی و تصویب اساسنامه.
  2. تعیین ورودیه و حق عضویت.
  3. تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
  4. انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان.
  5. سایر موارد.

شرایط ثبت نام :

الف دارا بودن کارت معتبر بازرگانی یا کارت عضویت در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور.

ب دارا بودن پروانه بهره برداری تولید انواع قیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ج دارا بودن گواهینامه استاندارد ملی تولید قیر.

د اصل فیش واریزی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ میلیون ریال (معادل ده میلیون تومان) به شماره حساب (۱۵۱۵۱۱۵۱۱۵)با شناسه واریز ۹۹۰۰۰۲۸۸۲۱۶۴۹۷ سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی ایران.

نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست بوسیله معرفی نامه ای با مهر و امضای صاحبان امضاء معرفی گردند.