ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ UNGM و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺰاﯾﺎي ﻋﻀﻮﯾﺖ در آن -
22591
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-22591,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

۲۲ اسفند ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ UNGM و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺰاﯾﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ در آن

ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ UNGM و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺰاﯾﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ در آن

ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ.

در راﺳﺘﺎی ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺮاﮔﯿﺮی و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای واﺣﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ The United Nations Global Marketplace اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎرﻧﻤﺎی http://www.ungm.org ﺑﺎزاری ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ۱۷ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ در ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد UNSPSC در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن، ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮای ورود ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻮع ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ.

ﻣﻮﺟﺐ اﻣﺘﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻀﻮر در آن، ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ وﯾﮋه ای ﺑﺮای آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدد.”%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: